Y Gronfa Ddiogel a Chynnes

Yn Wales & West Utilities, ein gwaith ni yw eich cadw chi’n ddiogel a chynnes gartref. Yn feunyddiol, fe wnawn hynny drwy ofalu am y pibelli sy’n cynnal y nwy i lifo. Rydych yn dibynnu arnom i wresogi’ch cartrefi, tra ein bod ninnau hefyd yn pweru busnesau a gwasanaethau hanfodol, fel ysbytai.

Ac fe wyddom fod pandemig y Coronafeirws Covid-19 yn herio pobl fel erioed o’r blaen. Felly, rydym yn lansio’n Cronfa Ddiogel a Chynnes - pair arian gwerth £50,000 y gall cynghorau cymuned a chynghorau plwyf, mentrau cydweithredol dielw neu gwmnïau buddiannau cymunedol, elusennau a grwpiau cymunedol wneud cais amdano.

O fanciau bwyd i arbed ynni, o elusennau cam-drin domestig i gludiant cymunedol – mae arnom eisiau cynorthwyo’r rheiny ar y rheng flaen – gan helpu’r bobl fwyaf agored i niwed i gadw’n ddiogel a chynnes.

Fe allwch ymgeisio am rhwng £500 a £5,000, ac yn eich cais, fe fydd arnom eisiau ichi adael inni wybod sut y gall ein cyllid helpu i ymestyn eich cyllid presennol a chynorthwyo’r rheiny sydd fwyaf anghenus.

Rwyf wrth fy modd o lansio’r Gronfa Ddiogel a Chynnes. Bydd y £50,000 hwn yn helpu i gynorthwyo’n uniongyrchol sefydliadau sy’n gweithio mewn cymunedau, gan anelu cymorth at y rheiny sydd ei angen fwyaf. Un o’r pethau mwyaf optimistaidd am y pandemig hwn oedd gweld y ffordd roedd cymunedau yn cyd-dynnu a helpu’i gilydd mewn llawer o ffyrdd. Gobeithio y bydd yr arian hwn yn cyfrannu rhywfaint at ymestyn y cymorth hwnnw.

Graham Edwards, Prif Weithredwr

Gall y gronfa gefnogi sefydliadau gyda rhwng £500 a £5000, ac fe fydd arnom eisiau gweld sut y gall ein cyllid helpu i ymestyn cyllid presennol a chefnogi’r rheiny sydd fwyaf anghenus.

Mae’r cyfnod ymgeisio yn awr wedi cau. Gadawn i bobl wybod a yw eu cais wedi bod yn llwyddiannus erbyn y 18fed o Orffennaf, ac os bydd popeth yn iawn, fe fydd sefydliadau’n derbyn arian o fewn 10 niwrnod gwaith ar ôl hynny.

Os oes gennych unrhyw ymholiadau, cysylltwch â ni, os gwelwch yn dda, ar 02920 278558 neu drwy anfon e-bost atom yma.